Echipa managerială a AsCAR RV

Conducerea Executivă a AsCAR RV

Dintre membrii Consiliului director se alege, pentru o perioadă de 4 ani, un Birou executiv format din cel puţin 7 membri, care asigură între şedinţele Consiliului director rezolvarea problemelor curente ale activităţii Asociației C.A.R. Regiunea Vest. Directorul economic participă, fără drept de vot, la ședințele Biroului executiv.

Activitatea Biroului Executiv este analizată permanent de Consiliul director.

Biroul executiv asigură conducerea operativă a activităţii  asociației. El prezintă la fiecare şedinţă a Consiliului Director, o informare cu privire la activitatea desfăşurată.

Biroul executiv este convocat în şedinţe ordinare lunare sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

 

Petreanu Paul Florin

Paul PETREANU

Director General

Petreanu Cristinel

Cristinel PETREANU

Președinte Onorific

Răscolean Călin Dacian

Călin RĂSCOLEAN

Director Economic

Atribuțiile Biroului Executiv

 1. analizează şi dispune măsuri, la propunerea directorului general/directorului economic, în cazurile de conflict apărute la C.A.R. afiliate şi sesizate asociației;
 2. analizează şi rezolvă situaţiile grave rezultate în urma verificărilor financiar-gestionar efectuate la C.A.R. afiliate;
 3. stabileşte politica de personal, aprobă organigrama pentru salariaţii asociației precum şi modalitatea de organizare a concursului/examenului pentru angajarea personalului;
 4. asigură încheierea şi semnarea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale de modificare a acestora pentru salariații  asociației, analizează şi aprobă cererile de angajare în regim de cumul a pensiei cu salariul, în cazul unor foşti salariaţi ai  asociației și ai caselor de ajutor reciproc, la propunerea C.A.R.;
 5.  analizează şi aplică sancţiuni disciplinare, inclusiv sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă;
 6. aprobă Regulamentul intern al asociației și Regulamentul intern cadru model aplicabil tuturor caselor de ajutor reciproc afiliate, după aprobarea acestuia de către Consiliul director și după ratificarea lui de către conferința asociației;
 7. organizează activitatea de supraveghere a activităţii caselor de ajutor reciproc;
 8. exercită direct şi prin reprezentanţi atribuţiile transmise de C.A.R. afiliate prin delegare de competenţă în probleme de personal;
 9. exercită orice alte atribuţii stabilite de Consiliul director sau de conferinţă, precum şi pe cele care au ca obiect îndeplinirea prevederilor privind achiziţia, înstrăinarea sau modernizarea imobilizărilor corporale, operaţiuni patrimoniale prevăzute în bugetul anual al asociației aprobat de conferinţă;
 10. realizează activitatea de supraveghere a C.A.R. afiliate,
 11. reprezintă, prin semnătura preşedintelui şi/sau a directorului general, Asociația C.A.R. Regiunea Vest.

În exercitarea atribuţiilor, Biroul executiv adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.